บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กรกฎาคม 2561)

** หมายเหตุ ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ นี้นำมาจากเว็ปไซต์ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (สพบ.) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากเว็ปไซต์ของ สพบ. อยู่ระหว่างการพัฒนา **


บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กันยายน 2553)

** หมายเหตุ ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ นี้นำมาจากเว็ปไซต์ของสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (สพบ.) เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นการชั่วคราว เนื่องจากเว็ปไซต์ของ สพบ. อยู่ระหว่างการพัฒนา **


 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา Office of the Higher Education Commission
328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
328 Si Ayutthaya Road, Bangkok 10400
Email : nap_mua@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 02 610 5336 ถึง 5321-25